W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi listy załączników do wniosku o przyznanie wsparcia finsnaowego informujemy, że jest ona taka jak w pismach skierowanych do uczestników.

Przypominamy że są to następujące dokumenty:

 

  1. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej (kopia zaświadczenia),
  2. Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa,
  3. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta bezzwrotną dotacją (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem,
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.10.2014, Dz.U. z 2014 poz. 1543),
  5. 5.Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis   z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,   lub Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym,  
    w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z   zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.

Pozostałe oświadczenia są już umieszczone jako integralna część wniosku o przyznanie wsparcia więc nie trzeba ich powtórnie załączać.