Towarzystwo ALTUM  Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, że okres składania biznes planów dla osób zakwalifikowanych do projektu w ramach I tury rekrutacji został wyznaczony od 02.01.2017 do16.01.2017.

 

Do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego który dostępny jest na stronie www.kapital.altum.pl potrzebne są następujące załączniki:

1.      Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej (kopia zaświadczenia), 

2.      Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa, 

3.      Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta bezzwrotną dotacją (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym  uzasadnieniem  konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem,

4.      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.10.2014, Dz.U. z 2014 poz. 1543),

5.      Oświadczenie  o  nieotrzymaniu,  w  roku  kalendarzowym,  w  którym  Beneficjent  pomocy  przystępuje  do  projektu  oraz  w  poprzedzających  go  dwóch  latach  kalendarzowych, pomocy de minimis   z  różnych źródeł  i w  różnych  formach, której  wartość brutto  łącznie  z  pomocą,  o  którą  się  ubiega,  przekracza  równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w  sektorze  transportu drogowego  -  równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według  średniego  kursu Narodowego Banku Polskiego  obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,   lub Oświadczenie  o wysokości  otrzymanej  pomocy  de minimis w  roku  kalendarzowym,  
w  którym  Beneficjent  pomocy  przystępuje  do  projektu  oraz w  poprzedzających  go  dwóch  latach  kalendarzowych  wraz  z    zaświadczeniami o  pomocy  de  minimis,  wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.

Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej otrzymają Państwo w siedzibie biura w Lubaczowie lub Jarosławiu podczas składania wniosku o wsparcie finansowe.

Wzory wszystkich dokumentów można pobrać ze  strony internetowej projektu www.kapital.altum.pl. - zakładka Dokumenty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów 667 634 700 (Lubaczów) lub 785 020 028 (Jarosław).