Załączniki:
PlikOpisPobierz
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁ ZESTAWIENIA WF.doc)Instrukcja wypełnianiaInstrukcja wypełniania zestawienia zakupów inwestycyjnych objętych dotacją
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁ ZESTAWIENIA WP.doc)Instrukcja wypełnianiaInstrukcja wypełniania formularza „zestawienie wydatków objętych wsparciem pomostowym”
Pobierz plik (oświadcz. o dokonaniu zakupu zgodnie z biznes planem.doc)OświadczenieOświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
Pobierz plik (oswiadcz. o niekupow. środków od najb. członka rodziny.doc)OświadczenieOświadczenie o nie dokonaniu zakupów od najbliższych członków rodziny
Pobierz plik (oświadcz. o służeniu śr. trwałego wyłacznie do projektu.doc)OświadczenieOświadczenie uczestnika projektu dotyczące służeniu środka transportu wyłącznie celom projektu
Pobierz plik (oswiadcz. o wydatk.wsparcia pom.z przezn..doc)OświadczenieOświadczenie o wydatkowaniu wsparcia pomostowego zgodnie z przeznaczeniem
Pobierz plik (oświadczenie o zgodności przelewów zfakturami.doc)OświadczenieOświadczenie uczestnika projektu dotyczące zgodności przelewów z fakturami wpisanymi w „zestawienie wydatków”
Pobierz plik (oświadczenie u używanym śr. transportu.doc)OświadczenieOświadczenie uczestnika projektu dotyczące właściwości zakupionego używanego środka trwałego/wyposażenia
Pobierz plik (protokół zdawczo-odbiorczy.doc)ProtokółProtokół zdawczo – odbiorczy
Pobierz plik (wzor_opisu_faktury.doc)WzórWzór opisu faktury
Pobierz plik (wzor_opis_faktury_rachunku_z_wkladem_wlasnym.doc)WzórWzór opis faktury rachunku z wkładem własnym
Pobierz plik (zestawienie wydatkow WP.doc)Zestawienie wydatkówZestawienie wydatków objętych wsparciem pomostowym
Pobierz plik (zestawienie_wydatkow WF.doc)Zestawienie wydatkówZestawienie wydatków inwestycyjnych objętych dotacją

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisPobierz
Pobierz plik (regulamin_rekrutacji.doc)Regulamin rekrutacjiRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - wersja aktualna
Pobierz plik (zal_1_do_fr_osw_o_zamieszkaniu.doc)Oświadczenie o miejscu zamieszkaniaOświadczenie o miejscu zamieszkania
Pobierz plik (zal_2_do_fr_o bezrobociu.doc)Oświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej Oświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej oraz okres pozostawania na bezrobociu
Pobierz plik (zal_3_do_fr_o zgodności danych.doc)Oświadczenie o zgodności danychOświadczenie o zgodności danych. Z dokumentem tożsamości
Pobierz plik (zal_4_do_fr_o aktualności kryteriów.doc)OświadczenieOświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych
Pobierz plik (zal_5_do_fr_deklaracja_uczestnictwa.doc)Deklaracja udziału w projekcieDeklaracja udziału w projekcie oraz oświadczenia kandydata do projektu
Pobierz plik (zal_6_do_fr_udział  w 1 projekcie.doc)OświadczenieOświadczenie o uczestnictwie w jednym projekcie
Pobierz plik (zal_8_do_fr_de minimis.doc)Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocyOświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis W bieżącym roku budżetowym oraz w 2 latach poprzedzających

 

Załącznik:
PlikOpisPobierz
Pobierz plik (regulamin_rekrutacji.doc) Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pobierz

 

 

Załączniki:
PlikOpisPobierz
Pobierz plik (zal_1_do_reg_rekr_form_rekrutacyjny.doc)FormularzFormularz rekrutacyjny
Pobierz plik (zal_2_do_reg_rekr_karta_oceny_form_fr.doc)Karta oceny formalnejKarta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
Pobierz plik (zal_3_do_reg_rekr_karta oceny merytorycznej.doc)Karta oceny merytorycznejKarta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego
Pobierz plik (zal_4_do_reg_rekr_zbiorcza karta oceny merytorycznej.doc)Karta zbiorczej ocenyKarta zbiorczej oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego do projektu
Pobierz plik (zal_5_do_reg_rekr_karta doradcy zawodowego.doc)karta wynikówKarta wyników rozmowy kwalifikacyjnej z doradcą zawodowym
Załączniki:
PlikOpisPobierz
Pobierz plik (regulamin przyznawania środków finansowych na rowój przed.doc)Regulamin przyznawania środków finansowychRegulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - wersja aktualna
Pobierz plik (umowa wsparcie finansowe.doc)Wzór umowyUmowa Nr ……/ wf /7.3/s/2016 O udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
Pobierz plik (zal_1_do_reg_wsparcia_wniosek.doc)WniosekWniosek o przyznanie wsparcia finansowego
Pobierz plik (zal_2a_dooswiadczenie o zgodności biz.planu z wersją elekt.Własny.doc)OświadczenieOświadczenie o zgodności wersji elektronicznej Biznes planu z wersją papierową
Pobierz plik (zal_2_do_reg_wsparcia_biznesplan.doc)Biznes planBiznes plan
Pobierz plik (zal_3_do_reg_wsparcia_harmonogram rzecz-finans.doc)HarmonogramSzczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy
Pobierz plik (zal_5_formularz_informacji_wstepnie_uzupelniony.xls)FormularzFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Pobierz plik (zal_6_do_reg_wsparcia_karta_formalna.doc)Karta oceny formalnejKarta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
Pobierz plik (zal_7_do_reg_wsparcia_karta oceny mar.doc)Karta ocenyKarta oceny biznes planu
Pobierz plik (zal_8_do_reg_wsparcia_odwołanie.doc)Wniosek o ponowne rozpatrzenieWniosek o ponowne rozpatrzenie biznes planu
Pobierz plik (zaś. Oświadczenie o stanie cywilnym.doc)OświadczenieOświadczenie o stanie cywilnym
Pobierz plik (Zaświadczenie o dochodach.doc)ZaświadczenieZaświadczenie o dochodach

 

Załącznik:
PlikOpisPobierz
Pobierz plik (regulamin_rekrutacji.doc) Regulamin przyznawania środków finansowych Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczoście pobierz

 

 

Załącznik:
DataOpisPobierz
28.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty w ramach projektu: "Własny biznes to jest to" - rozmowy rekrutacyjne pobierz
25.10.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty - szkolenia
8.11.2016

Zaproszenie do złożenia oferty - doradztwo. Pełna treść tu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1011189

W wyniku przeprowadzonego postepowania do realizacji zadania zostały wyłonione nastepujące osoby fizyczne:

1. Część I: Łukasz Skawiński

2. Część II. Piotr Słaby

3. Część III: Agata Słaby.

 
28.02.2017

Zaproszenie do złożenia oferty - doradztwo dla mikroprzedsiębiorstw po założeniu działalności gospodarczej. Pełna treść tu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1023185

W wyniki przeprowadzonego postępowania do realizacji zadania został wyłoniony wykonawca:

1. Piotr Barszcz

 
21.01.2018

Zaproszenie do złożenia oferty - doradztwo dla mikroprzedsiębiorstw po założeniu działalności gospodarczej. Pełna treść tu:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082701

Unieważniono z powodu błędów w dokumentacji - błędny załącznik nr 4.

 
4.02.2018

Zaproszenie do złożenia oferty - doradztwo dla mikroprzedsiębiorstw po założeniu działalności gospodarczej. Pełna treść tu:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1086240